RODO

Zawartość

Odpowiedzialny za treść:
Hexi-Mexi

ul. Przemysłowa 5

72-010 Police

Polska

Telefon: +48 (0) 507 149 562


E-Mail: Info@hexi-mexi.com
Internet: www.hexi-mexi.pl

REGON: 812661374

Właściciel Agnieszka Anna Krüger

 

Klauzula informacyjna zgodna z RODO

24-05-2018

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Na podstawie art. 13 ust1 i ust. 2 oraz art.14 ust.1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE .L Nr 119 str. 1)- zwanej inaczej „RODO” stosowanego od 25 maja 2018r. informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Państwa dane osobowe (dalej jako „dane”), a także o przysługujących Państwu prawach związanych w ochroną danych.


 

1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Hexi-Mexi Agnieszka Anna Krüger z siedzibą przy ul. Komuny Paryskiej 7/3, 71-680 Szczecin wpisana do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem HG/058420/03, Tel. +48 91 44 24 700, adres e-mail: info@hexi-mexi.com

2. Państwa dane są przetwarzane w następującym celu:

  • Realizacji czynności zawarcia lub wykonania umowy, w związku z którymi zostały przekazane do Firmy, na przykład w celu realizacji procesu rekrutacji, nawiązania relacji, umowy o współpracę lub innej umowy handlowej, w zależności od okoliczności.
  • Wykonywania przez Przedsiębiorstwo działalności handlowej oraz świadczenia usług w ramach realizacji umów zawartych z klientami lub w celu realizacji działań wykonywanych na życzenie klienta lub w związku z zawarciem umowy.
  • Firma podlega szeregowi zobowiązań prawnych wynikających np. z ustawodawstwa podatkowego, przepisów z zakresu prawa pracy i ubezpieczenia społecznego oraz innym wymogom regulacyjnym. Firma może ponadto zostać zobowiązana do realizacji zadań w interesie publicznym, w szczególności obejmujących przeciwdziałanie przestępstwom. W przypadku takiej konieczności będziemy przetwarzać Państwa dane w celu realizacji wymogów nakładanych m.in. przez powyższe regulacje.
  • Państwa dane mogą być również przetwarzane do takich celów jak : badanie zdolności kredytowej, analiza ryzyka kredytowego, weryfikacja tożsamości klientów i osób ich reprezentujących, monitorowanie terminowości spłat należności oraz zarządzaniem ryzykiem w Firmie, wykonywanie obowiązków zgodnie z ustawodawstwem podatkowym.
  • Państwa dane mogą być przetwarzane również w celu prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Firmę lub stronę trzecią, wtedy gdy nastąpi konieczność dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami, w marketingu bezpośrednim produktów Firmy, do wewnętrznych celów administracyjnych Firmy, tj. : kwestie pracownicze lub związane ze współpracą, analiza portfela kredytowego, analiza i raportowanie wewnętrzne Przedsiębiorstwa.

3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania wnioskowanych czynności lub zawarcia i realizacji umowy z Firmą. W przypadku nie dostarczenia Firmie niezbędnych informacji lub dokumentów, Firma nie będzie mogła przeprowadzić wnioskowanych czynności lub zawrzeć i zrealizować umów oraz prowadzić obsługi.

5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, tj.:

  • w zakresie realizacji zawartej z Przedsiębiorstwem umowy- do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń;
  • w zakresie wypełniania zobowiązań prawnych ciążących na Firmie w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów- do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Firmę;
  • w zakresie przetwarzania realizowanego wyłącznie w oparciu o zgodę- do czasu niezwłocznego usunięcia danych, zrealizowanego w oparciu o zgłoszone przez Panią/Pana żądanie;
  • do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Firmy stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiemu przetwarzaniu, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych.

9. Hexi-Mexi Agnieszka Anna Krüger. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszej polityce, co może wynikać z potrzeby dostosowania do zmian w przepisach prawa lub obowiązujących standardów prywatności, czy też rozszerzenia naszej oferty. W związku z tym o wszelkich zmianach Firma będzie informować stosownym komunikatem na swojej stronie internetowej.

Zdjęcia

Fotolia:

#34411810
von BlueOrange Studio

#33433218
von Yuri Arcurs

#13656079
von Stefan Körber